ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
      เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีนายพิมุข  เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานและบรรยายพิเศษ มีนายกิตติ  สกลศิลป์ ผู้พิพากษา และนางวรรณวิมล  ครุฑางคะ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายอื่นๆ ที่เยาวชนควรรู้ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการระงับความขัดแย้งในหมู่บ้าน ชุมชน หรือสถานศึกษาของตนเองได้ ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์