ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
       เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีนายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานและบรรยายพิเศษ มีนายกิตติ  สกลศิลป์ ผู้พิพากษา และนางสาวชลลดา เอี่ยมสวรรค์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่ ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ในการปล่อยชั่วคราว ภาระผูกพันตามสัญญาประกันและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์