ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในการปล่อยชั่วคราว

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในการปล่อยชั่วคราว
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษพร้อมด้วยนางสาวชลลดา เอี่ยมสวรรค์ นิติกรชำนาญการ ในโครงการ สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์